W jaki sposób postępować z nadmiarem odpadów? Odpowiadamy!

Brak odpadów w domowym koszu nie jest równoznaczna z ich całkowitym zniknięciem. Odpady nie rozpuszczają się bowiem w powietrzu, gdy śmieciarka zabierze je z miejsca naszego zamieszkania. W rzeczywistości, ktoś musi jeszcze podjąć się ich dalszego zagospodarowania. To zadanie jest trudne i wymagające, ponieważ wiele osób nadal nie zdaje sobie sprawy z wyzwań związanych z narastającą ilością odpadów w naszej gospodarce.

Produkcja tworzyw sztucznych gwałtownie wzrosła w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci – od 1,5 miliona ton w 1950 roku do 359 milionów ton w 2018 roku na całym świecie. Temu dynamicznemu wzrostowi towarzyszyło drastyczne zwiększenie się ilości odpadów pochodzących z tworzyw sztucznych. Według Europejskiej Agencji Środowiskowej, jeśli produkcja i stosowanie tworzyw sztucznych będą rosły zgodnie z obecnymi prognozami, to do 2050 roku przemysł tworzyw sztucznych będzie zużywał globalnie aż 20% ropy naftowej, wydobywanej na świecie.

Dlatego segregacja odpadów u źródła, czyli w domu, szkole lub miejscu pracy, stanowi istotny element procesu recyklingu i kluczowy krok w budowaniu gospodarki o obiegu zamkniętym. Skuteczne sortowanie odpadów pozwala na pozyskanie materiałów nadających się do ponownego wykorzystania, co z kolei prowadzi do redukcji ilości odpadów trafiających na składowiska.

Odpady, które są właściwie segregowane, cechuje lepsza jakość i mogą być efektywnie przetworzone, co przyczynia się do zmniejszenia wykorzystania surowców naturalnych oraz poprawia warunki bytowania ludzi, roślin i zwierząt. Segregacja to jedyny szeroko dostępny sposób na odzyskanie surowców w celu ich ponownego wykorzystania. Odpady po właściwej segregacji poddawane są procesom technologicznym, a rezultatem jest surowiec do produkcji nowych produktów.

Japonia była pionierem w kwestii recyklingu, rozpoczynając już w IX wieku ponowne wykorzystywanie papieru. Jednak to rewolucja przemysłowa i masowa produkcja, a co za tym idzie, szybsze zużywanie surowców, stanowiły początek współczesnego recyklingu. Główną zasadą recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzystania materiałów odpadowych przy minimalizacji kosztów przetwarzania.

Obecnie, ponad 40 lat po wprowadzeniu pierwszych technologii recyklingu, jedynie 14% tworzyw sztucznych jest recyklingowanych na całym świecie. W Europie ilość przetworzonych odpadów pochodzących z tworzyw sztucznych wzrosła o 5% w ciągu 10 lat, ale wciąż istnieje 5 bilionów fragmentów plastiku unoszących się w oceanach.

Nie możemy również zapominać, że część odpadów nie będzie mogła być ponownie wykorzystana. Dlatego skutecznym rozwiązaniem jest ich termiczne przetworzenie na energię elektryczną i ciepło, a tym samym ograniczenie ilości śmieci trafiających na niebezpieczne składowiska.

Podobne wpisy