Rada Kampanii

Przemysław Kołodziejak

Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE S.A.

Pan Przemysław Kołodziejak od ponad 25 lat jest związany z branżą energetyczną, a jego doświadczenie koncentruje się głównie na kogeneracji gazowej. Czynnie uczestniczył w procesie budowy, a następnie eksploatacji dwóch elektrociepłowni wyposażonych w turbiny gazowe. Od 1997 do 2018 roku pełnił funkcje kierownicze w Przedsiębiorstwie Energetycznym w Siedlcach. Jako dyrektor ds. Technicznych odpowiadał za całokształt zagadnień związanych z operacyjnym kierowaniem zakładami spółki. Wcześniej pełnił funkcję członka zarządu spółki Energia Siedlce. Od marca 2018 roku pełnił funkcję wiceprezesa zarządu PGE Energia Ciepła S.A. odpowiedzialnego za obszar produkcji. Od lutego 2020 do kwietnia 2023 roku pełnił funkcję prezesa zarządu PGE Energia Ciepła. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej i studiów podyplomowych z zakresu zarządzania i finansów w energetyce w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, uzyskany na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Wrocławskiej. Jest współautorem patentu „Układ do magazynowania gazu ziemnego w postaci skroplonej z instalacją do odzysku energii”. Był współpracownikiem Instytutu Techniki Cieplnej na Wydziale Mechanicznym, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej, a także wykładowcą na studiach podyplomowych. Członek założyciel (2005 r.) Stowarzyszenia Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej, później członek zarządu i jego prezes. Jest Przewodniczącym Rady Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Zasiadał także w licznych organizacjach branżowych i radach programowych konferencji, był ekspertem Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie i członkiem Rady Oddziału Południowo-Wschodniego.

Artur Olszewski

Prezes Agencji Rynku Energii S.A.

Artur Olszewski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto ukończył podyplomowe studia Master of Business Administration w WSPiZ im. L. Koźmińskiego. Posiada także certyfikat zarządzania projektami Prince2. Karierę zawodową rozpoczynał w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości gdzie nadzorował projekty współfinansowane ze środków UE dotyczące m.in. restrukturyzacji górnictwa i hutnictwa a także rozwoju zasobów ludzkich w innych branżach gospodarki. Od 2017 r. związany z PGE Polską Grupą Energetyczną S.A., gdzie pełnił funkcję m.in. Pełnomocnika Zarządu ds. integracji, Dyrektora Biura ds. Integracji w spółce PGE Energia Ciepła S.A. Odpowiadał m.in. za realizację działań restrukturyzacyjnych oraz rozwojowych Spółki, mających na celu poprawienie efektywności i zwiększenie rentowności linii biznesowej. Od 2020 roku Prezes ARE S.A. odpowiedzialny zarządzanie firmą, w tym kształtowanie jej strategii rozwoju, realizację celów biznesowych mających na uwadze zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku. W szczególności odpowiada za tworzenie oferty produktów i usług doradczych świadczonych przez Spółkę a także nadzór nad portalem informacyjnym CIRE.PL

Paweł Przychodzeń

Wiceprezes zarządu PGNiG Termika

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada również dyplom Executive MBA. Menedżer z dużym doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych. Ostatnio pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu ds. logistyki Poczty Polskiej S.A., gdzie oprócz procesów logistycznych nadzorował m.in. realizację głównego projektu strategicznego, całą sferę zamówień publicznych, zakupów, inwestycji i remontów. W jego kompetencjach był również nadzór nad gospodarowaniem nieruchomościami Poczty (ok. 6 tys. obiektów). Wcześniej był m.in. prezesem Operator ARP Sp. z o.o., wyspecjalizowanego podmiotu realizującego w ramach Grupy Kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu zadania związane z obsługą i zarządzaniem oraz przygotowywaniem do inwestycji nieruchomości ARP, a także dyrektorem Centrum Usług Wspólnych przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (wcześniej Centrum Obsługi KPRM); tam przygotowywał założenia programu centralnych zakupów i nadzorował prowadzenie zamówień centralnych i zakupów wspólnych na rzecz jednostek administracji publicznej. Prowadził także proces restrukturyzacji zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa należącymi do KPRM w ramach programu „Tanie i sprawne Państwo”. Przez ponad dwadzieścia lat prowadził działalność ekspercką, doradczą i szkoleniową przede wszystkim w zakresie zamówień publicznych i realizacji procesów inwestycyjnych dużych projektów infrastrukturalnych; autor licznych publikacji i komentarzy dotyczących tej problematyki (w prasie fachowej, dziennikach ogólnopolskich, portalach o tematyce gospodarczej). Jako ekspert współpracował z komisjami sejmowymi, NSZZ „Solidarność” (Sekcja Krajowa Drogownictwa), Fundacją Republikańską. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Gorący zwolennik idei centralizacji i standaryzacji zamówień, głównie zakupów, a także tworzenia centrów kompetencji i osiągania tym sposobem synergii w ramach współpracy między podmiotami publicznymi. Członek Rad Nadzorczych przedsiębiorstw państwowych i spółek publicznych. Od lat zaangażowany w działalność społeczną, na studiach m.in. działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Społecznie piastował funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej i członka Zarządu spółdzielni mieszkaniowej.

Sławomir Burmann

Doradca Prezesa Zarządu Veolia Energia Polska
Dyrektor Zarządzania Majątkiem Grupy Veolia w Polsce

Ukończył Politechnikę Łódzką na Wydziale Elektrycznym. Od 1986 r. jest związany z łódzką energetyką. Pracę zaczynał w łódzkich elektrociepłowniach przechodząc przez kolejne szczeble w strukturze zawodowej i organizacyjnej Zespołu Elektrociepłowni w Łodzi, a obecnie Veolii Energii Łódź. Do 2010 r. odpowiadał za proces produkcji kolejno w elektrociepłowniach EC3 i EC2, a następnie jako dyrektor produkcji i członek zarządu był odpowiedzialny za cały obszar produkcji i zarządzania majątkiem łódzkiej spółki Veolii. W latach 2018-2020 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu dyrektora operacyjnego Veolia Energia Łódź. Od 2020 r. jest doradcą prezesa zarządu Veolia Energia Polska oraz dyrektorem zarządzania majątkiem Grupy Veolia w Polsce. Promotor kogeneracji i rozwoju ciepła systemowego oraz odpowiedzialnej transformacji ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa zaopatrzenia miast w ciepło. Od 2016 pełni funkcję wiceprezesa zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych. Jest członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich o/Łódź.

Dr hab. inż. Wojciech Bujalski

Profesor PW w Zakładzie Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Politechnika Warszawska

Prof. uczelni pracuje od ponad 20 lat w Instytucie Techniki Cieplnej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechnika Warszawskiej. Pełni funkcję dyrektora Instytut Techniki cieplnej. Jest sekretarzem Komitetu Problemów Badawczych Polskiej Akadami Nauk. W jego dorobku znajduje się ponad 70 publikacji naukowych o zasięgu krajowymi i zagranicznym. Posiada duże doświadczenie naukowe. Kierował lub brał udział w ponad 11 projektach finansowanych ze środków na naukę. Od wielu lat współpracuje z środowiskiem przemysłowym. Kierował lub brał udział w realizacji ponad 50 prac na zlecenie przemysłu. W swoim dorobku ma 5 letni staż pracy w Stołecznym Przedsiębiorstwie Ciepłowniczym. Dowodem uznanie osiągnięć naukowych było otrzymanie Nagrody Naukowej Siemensa za praca nad rozwojem technologii magazynowania energii. Zainteresowania naukowe głównie skoncentrowane są na zagadnienie optymalizacji systemów energotechnologicznych a w tym w szczególności systemów ciepłowniczych. Znaczna część badań dotyczy zagadnień akumulacji ciepła i chłodu. Uznaniem dla tych osiągnięć była Nagroda badawcza Siemensa za pracę pt: „Opracowanie i wdrożenie naukowych podstaw projektowania i optymalizacji sterowania pracy zasobników ciepła w systemach ciepłowniczych”, w której prof. Bujalski był jednym z trzech autorów. Kolejnym zagadnieniem są zagadnienia ekonomiczne w energetyce. W tym zakresie swoją wiedze poszerzył na podyplomowe z zakresu Inwestycji kapitałowych i projektów rozwojowych firmy w Szkole Głównej Handlowej. Obecnie krąg zainteresowań naukowych obejmuje zagadnienie z związana z energetyką rozproszoną w tym w szczególności w ciepłownictwie oraz Smart City i Smart Energy System. Prof. Wojciech Bujalski zrealizował lub realizuje liczna projektu badawcze z zakresu ciepłownictwa. Obecnie jest na ukończeniu projektu „Innowacyjne zmiennofazowe magazyny ciepła i chłodu w nowoczesnej instalacji ciepła sieciowego” w którym magazyny ciepła będą wykorzystane do optymalizacji pracy węzła ciepłowniczego na potrzeby generacji chłodu z ciepła.
Prof. Wojciech Bujalski jest rozpoznawanym specjalistą z zakresu ciepłownictwa i kogeneracji. Dowodem uznania są liczne uczestnictwa w konferencjach dotyczących ciepłownictwa w tym między innymi wielokrotne prowadzenie konferencji o tematyce ciepłowniczej.

Dr hab. Mariusz Ruszel

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

prof. PRz – profesor uczelni w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w Zakładzie Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza oraz prezes Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza. Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Energy Policy Studies”. Pomysłodawca i przewodniczący komitetu organizacyjnego cyklicznej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”. Laureat stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego dla wybitnego młodego naukowca (2017). Członek Niezależnej Grupy ds. Oceny Naukowej (Independent Scientific Evaluation Group, ISEG) programu „Nauka dla Pokoju i Bezpieczeństwa” NATO (2022-2024). Recenzent wielu międzynarodowych i krajowych czasopism naukowych. Samodzielny autor kilku monografii naukowych i ponad 60 artykułów naukowych.

Jacek Ławrecki

Dyrektor ds. Komunikacji, Fortum

Jacek Ławrecki ma ponad 20 lat doświadczenia w dziedzinie komunikacji korporacyjnej, głównie w firmach międzynarodowych działających w Polsce. Z Fortum jest związany od roku 2012. Odpowiada za komunikację w Polsce i pełni funkcję rzecznika prasowego. Koordynował także działania komunikacyjne na Litwie, Łotwie i w Estonii. Wcześniej zarządzał komunikacją korporacyjną, produktową i wewnętrzną w firmach farmaceutycznych: Novartis i AstraZeneca. Pracował także w agencjach public relations. Jacek Ławrecki jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego (lingwistyka stosowana) oraz Szkoły Głównej Handlowej (Program Studiów Europejskich: komunikowanie).

Bogusław Rybacki

Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem

Absolwent Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. Ukończył także szereg studiów podyplomowych z zakresu:

  • zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie,
  • ekonomicznych problemów transformacji elektroenergetyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie,
  • zarządzania jednostkami gospodarczymi na Uniwersytecie Wrocławskim,
  • oceny i analizy ekonomicznej organizacji gospodarczych w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu,
  • elektrowni jądrowych na Politechnice Poznańskiej.

Od lipca 2020 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu w Enea Elektrownia Połaniec S.A. W dniu 5 września 2022 r. Emitent powziął informację o złożeniu przez Pana Bogusława Rybackiego rezygnacji z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu w Enea Elektrownia Połaniec S.A. z upływem dnia 8 września 2022 r. Od 1982 r. do 2020 r. był zatrudniony w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., gdzie zajmował szereg stanowisk menedżerskich, między innymi: Dyrektora Elektrociepłowni Czechnica, Dyrektora Handlu i Rozwoju, Zastępcy Dyrektora ds. Produkcji, Dyrektora ds. Ekonomiczno-Handlowych. W 2009 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu TermHydral sp. z o.o. – spółki zależnej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Dorota Jeziorowska

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych

Dorota Jeziorowska to absolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Aktualnie kończy również studia magisterskie na Wydziale Prawa Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji oraz realizuje pracę doktorską na AGH w Krakowie. Od 2012 r. prowadziła działalność naukową w obszarze energetyki, współpracując m.in. z IGSMiE PAN. Od 2015 r. jej działalność zawodowa skupiała się na obszarze regulacji w energetyce. W tym czasie pracowała w administracji rządowej (w Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Energii oraz Ministerstwie Aktywów Państwowych), odpowiadając za obszary ciepłownictwa i kogeneracji. Prowadziła m.in. prace legislacyjne w zakresie przepisów taryfowych dla ciepła oraz proces notyfikacji do Komisji Europejskiej mechanizmu wsparcia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Zajmowała się również procesami legislacyjnymi wprowadzającymi system wsparcia CHP do porządku prawnego oraz zapewniającymi jego właściwe funkcjonowanie. Brała udział w negocjacjach dokumentów w zakresie polityki energetyczno-klimatycznej na forum UE oraz w pracach nad ich implementacją do prawodawstwa krajowego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w spółkach branży energetycznej funkcjonujących w obszarach wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz ich przesyłu i dystrybucji (PGE Energia Ciepła S.A., Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.). Zajmowała się tematyką regulacji oraz rynku ciepła. Jest również autorką kilkudziesięciu artykułów i publikacji naukowych w zakresie energetyki w tym: ciepłownictwa, kogeneracji, efektywności energetycznej i problematyki transformacji energetycznej oraz górnictwa. Od września 2022 r. Dorota Jeziorowska pełni funkcję Dyrektora Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych.

Maciej Maciejowski

Dyrektor Komunikacji PKEE

Dyrektor Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej ds. komunikacji. Pracował jako dziennikarz prasowy i prezenter telewizyjny, jest autorem reportaży telewizyjnych oraz filmu dokumentalnego o rosyjskiej agresji na Gruzję w 2008 r. i Ukrainę od 2014 r. Należy do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Ukończył studia magisterskie i doktoranckie z zakresu nauk politycznych, studia europeistyczne oraz podyplomowe zarządzanie. Autor licznych publikacji popularnonaukowych i artykułów naukowych. Pracował w Urzędzie m. st. Warszawy m. in. jako naczelnik biura zarządu dzielnicy Wola i wiceburmistrz dzielnicy Włochy. Odpowiadał także za public relations stołecznego MPO. W 2007 r. pełnił funkcję szefa gabinetu politycznego ministra – szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pracował także w biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ostatnio w Departamencie Monitoringu. Jest doświadczonym legislatorem, autorem i współautorem kilkunastu projektów ustaw i aktów prawnych niższego rzędu. Od wielu lat organizuje kampanie informacyjne i edukacyjne. Prowadził szkolenia i zajęcia akademickie z zakresu komunikacji społecznej i dialogu społecznego.

15 Najpopularniejszych mitów

Ceny energii w Polsce, zmiana polityki klimatycznej Unii Europejskiej i wynikające z niej obowiązki dla naszego kraju czy inwestycje w OZE to jedne z najgorętszych tematów dyskusji na forum opinii publicznej. W społeczeństwie od lat pokutuje wiele mitów związanych z kluczowymi aspektami funkcjonowania rynku energii i ciepła. Nieprawdziwa narracja często powtarzana i powielana w różnorodnych źródłach czy komentarzach utrwala fałszywe informacje i negatywnie wpływa na stan wiedzy Polaków. Rada Ekspertów kampanii „Energia naprawdę” zebrała 15 kluczowych obszarów tematycznych szczególnie narażonych na przekłamania. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze mity i fakty dotyczące funkcjonowania elektroenergetyki i ciepłownictwa.